برای دسترسی به خواص ابجکت ها گیم میکر استودیو توابعی را در اختیارتان قرار میدهد که میتوانید خواص کلی یک ابجکت را به دست اورید به این مسئله توجه داشته باشید منظور ما از ابجکت همان منابعی است که در بخش objects لیست منابع درختی گیم میکر وجود دارد بنابراین استفاده از این توابع بر روی اینستنس ها میتواند مقدار هایی را برگرداند که با مقادیر واقعی که اینستنس در اتاق نمایش میدهد متفاوت هستند زیر برای اینستنس ها این مقادیر به محض ایجاد شدن قابل تغییر هستند

لیست توابع بازگشت مقدار خواص عبارت اند از :

.object_exists.
.object_index.
.object_get_depth.
.object_get_mask.
.object_get_name.
.object_get_parent.
.object_get_persistent.
.object_get_solid.
.object_get_sprite.
.object_get_visible.
.object_get_physics.
.object_is_ancestor.

همچنین توابعی وجود دارند که به شما اجازه میدهند بعضی از خواص ابجکت ها را تغییر دهید باید به خاطر داشته باشید این تغییر بر روی اینستنس های موجود در اتاق اعمال نمی شوند بلکه بر روی اینستنس هایی که پس از تغییر ایجاد می شود اعمال می شود

توصیه می شود خواص ابجکت هایی که در داخل اتاق اینستنس دارند را تغییر ندهید

لیست توابع تنظیم مقدار جدید برای ابجکت عبارت اند از :

.object_set_depth.
.object_set_mask.
.object_set_persistent.
.object_set_solid.
.object_set_sprite.
.object_set_visible.

 در اخر میتوانید از توابعی برای تولید ایونت به وسیله کد برای یک اینستنس ها یا ابجکت خاص استفاده کنید این توابع بسیار مفید هستند به خصوص هنگامی که از وراثت ابجکت ها استفاده می کنید 

.تولید ایونت.نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb