تابع date_leap_year

این تابع تعیین میکند سال ، تاریخ و زمان ورودی سال کبیسه است یا خیر.

date_leap_year(date);

 

مقدار ورودی توضیحات
date ورودی تاریخ و زمان

 

خروجی : بولین (مقادیرصحیح (true) یا غلت(false))

 

این تابع تعیین میکند سال ، تاریخ و زمان ورودی سال کبیسه است یا خیر. در صورتی که سال کبیسه باشد مقدار true و اگر سال کبیسه نباشد مقدار false را بر میگرداند ، از این تابع میتوانید برای فعال سازی قابلیتهای خاص استفاده کنید.

 

مثال:

 

if date_leap_year(date_current_datetime())
  {
  if !global.ExtraContent
   {
   global.ExtraContent = true;
   }
  }

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368