تابع log2

این تابع مقادیر لگاریتم عدد ورودی را بر مبنای دو برمیگرداند.

log2(n);
مقدار ورودی  توضیحات
n ورودی

خروجی :عددی

در حالت کلی منظور از تابع لگاریت بر مبنای دو عبارت است از اینکه چه تعداد عدد 2 را در خود ضرب کنیم تا عدد ورودی به دست آید.

مثال: چه تعداد از عدد 2 را باید در هم ضرب کنیم تا عدد 8 بدست بیاید؟

پاسخ: 8 = 2*2*2، پس باید 3 بار 2 را در خود ضرب کنیم تا عدد 8 بدست آید.

پس لگاریتم برابر 3 است.

“تعداد دفعاتی که 2 را در خودش ضرب می کنیم تا عدد 8 بدست آید، 3 است”

log2(8) = 3

مثال:

colourbits = floor(log2(colour)) - 1;


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368