بررسی این که ایا متغیر وارد شده اشاره گر است یا خیر

شکل نوشتاری آن:

is_ptr(n);

پارامتر ها :

n : متغیر مورد بررسی 

 

مقدار بازگشتی : بولین (boolean)

 

بررسی میکند که پارامتر داده شده از نوع اشاره گر است(true) یا خیر (false)

 

مثال:

if !is_ptr(val) 
    {
    show_debug_message("Not a valid texture!");
    }

در مثال بالا بررسی شده که اگر متغیر val از نوع اشاره گر نیست در کنسول دیباگ یک متن نمایش داده شود 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb