تابع string

این تابع ورودی مد نظر را به رشته تبدیل میکند

string(val);

خروجی : رشته

 

 

مقدار ورودی  توضیحات
val کاراکترهای عددی مد نظر

 

این تابع ورودی مد نظر را به رشته تبدیل میکند در صورتی که ورودی یک عدد صحیح باشد خروجی به صورت کامل عدد مربوطه را مد نظر قرار خواهد داد و در صورتی که ورودی تابع یک عدد اعشاری باشد خروجی تابع تا دو رقم اعشار مد نظر خواهد بود.

مثال

draw_text(100, 100, "Score: " + string(score) + " / Health: " + string(health));

در مثال فوق امتیاز و میزان حیات پلیر به رشته تبدیل شده و سپس رسم میگردد

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368