تابع date_month_span

این تابع تفاوت بین دو مقدار ورودی را بر حسب ماه بر میگرداند

date_month_span(date1, date2);
مقدار ورودی توضیحات
date1 ورودی تاریخ و زمان اول
date2 ورودی تاریخ و زمان دوم برای مقایسه

خروجی : عددی

با استفاده از این تابع میتوانید تفاوت بین دو ورودی تاریخ و زمان را بر حسب ماه به دست آورید خروجی تابع همیشه عدد  مثبت میباشد و ماه های تمام نشده به صورت اعشاری نمایش داده خواهد شد.

مثال :

diff = date_month_span(date_create_datetime(2011, 9, 15, 11, 4, 0), date_current_datetime());


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368