تابع string_count

این تابع تعداد تکرار یک رشته در رشته دیگر را برمیگرداند.

string_count(substr, str);

خروجی : عدد

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته ورودی اصلی
substr رشته کوچکتر جهت بررسی

این تابع تعداد موجود یک رشته کوچکتر در رشته اصلی را برمیگرداند.

مثال:

str1 = "Hello World";
ocount = string_count( "o", str1 );

 مقدار ovount برابر 2 خواهد بودنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368