تابع current_second

این تابع ثانیه زمان فعلی را برمیگرداند.

current_second;

خروجی: عدد

این تابع ثانیه زمان فعلی را بر اساس منطقه زمانی تعیین شده برمیگرداند. این تابع فقظ خواندنی است و شما نمیتوانید مقادیر آن را تغییر دهید.

مثال

draw_text(32, 32, "The time is " + string(current_hour) + ":" + string(current_minute) + "." + string(current_second));

مثال فوق زمان را به صورت ساعت دقیقه و ثانیه نمایش میدهد.نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368