برگرداندن طول ارایه دو بعدی

شکل نوشتاری :

array_length_2d(array, n);

پارامتر ها :

توضیح پارامتر 
ارایه مورد نظر array
ورودی ارایه (بُعد اول) n

 

مقدار بازگشتی : واقعی عدد

 

توسط این تابع میتوانید طول(بُعد دوم) یک ارایه دو بعدی را در ارتفاع(بُعد اول) مشخص شده به دست آورید بدین صورت پس از وارد کردن عدد بُعد اول در پارامتر n طول بُعد دوم برگشت داده می شود در صورتی که متغیر وارد شده به عنوان ارایه دو بعدی از نوع ارایه نباشد یا یک ارایه یک بعدی باشد مقدار 0 را برمیگرداند (برای به دست اوردن بُعد اول باید از .array_height_2d. استفاده کنید)

مثال:

 

for (var i = array_height_2d(a); i > -1; i--;)
   {
   for (var j = array_length_2d(a, i); j > -1; i--;)
      {
      a[i, j] = -1;
      }
    }

 

مثال بالا مقدار هر ورودی ارایه دو بعدی را برابر با -1 قرار میدهد

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb