تابع date_get_month

این تابع تعداد ماههای های سپری شده از سال تاریخ ورودی را برمیگرداند.

date_get_month(date);
مقدار ورودی توضیحات
date ورودی تاریخ و زمان 

خروجی : عددی

این تابع تعداد ماههای های سپری شده از سال تاریخ و زمان ورودی را برمیگرداند.

مثال:

mymonth = date_get_month(date_current_datetime());


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368