تابع date_get_day_of_year

این تابع مقایر روز متقابل به تاریخ ورودی را بر میگرداند.

date_get_day_of_year( date );
مقدار ورودی توضیحات
date ورودی تاریخ و زمان 

خروجی : عددی

این تابع مقایر روز متقابل به تاریخ ورودی را بر میگرداند.این مقدار عددی بین 1 و 366 است.

mydayyear = date_get_day_of_year(date_current_datetime());


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368