تابع date_compare_datetime

این تابع مشخص میکند کدامیک از دو تاریخ و زمان ورودی جدیدتر است

date_compare_datetime(date1, date2);

این تابع مشخص میکند کدامیک از دو تاریخ و زمان ورودی جدیدتر است ، اگر تاریخ و زمان ورودی اول جدیدتر باشد -1 ، اگر دو تاریخ و زمان مساوی باشد 0 اگر تاریخ و زمان ورودی دوم جدیدتر باشد 1 بر میگرداند.

مثال:

d = date_compare_date(date_create_datetime( 2011, 9, 15, 11, 4, 0 ), date_current_datetime());


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368