تابع string_height_ext

این تابع با توجه به ورودیهای تابع حداکثر ارتفاع یک رشته را بر اساس پیکسل برمیگرداند.

string_height_ext(str, sep, w);

خروجی : عدد

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته اصلی
sep فاصله بین خطوط
w حداکثر طول یک خط در رشته

این تابع با توجه به ورودیهای تابع حداکثر ارتفاع یک رشته را بر اساس پیکسل برمیگرداند. از این تابع جهت تعیین فاصله خطوط رسم یک متن طولانی توسط تابع .draw_text_ext. و یا توابع مشابه میتوانید استفاده کنید.(جهت تعیین طول رشته از تابع .string_width_ext. استفاده نمایید)

مثال:

var hh;
hh = string_height_ext(str_Story_Text[1], -1, 100);
draw_text_ext(32, 32, str_Story_Text[1], -1, 100);
draw_text_ext(32, 32 + hh, str_Story_Text[2], -1, 100);

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368