تابع string_lower

با استفاده از این تابع میتوانید کلیه حروف انگلیسی رشته ورودی را از حالت بزرگ به حالت کوچک تبدیل کنید.

string_lower( str );

خروجی : رشته

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته ورودی

با استفاده از این تابع میتوانید کلیه حروف انگلیسی رشته ورودی را از حالت بزرگ به حالت کوچک تبدیل کنید.

مثال:

str1 = "Hello World";
str2 = string_lower(str1);

خروجی مثال فوق "hello world" خواهد بود.نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368