تابع round

اعداد اعشاری ورودی را به نزدیکترین عدد صحیح گرد میکند

round(n);

 

مقدار ورودی  توضیحات
n عددی که باید گرد شود.

 

خروجی : عدد صحیح

 

این تابع اعداد اعشاری را به نزدیکترین عدد صحیح گرد میکند به طور مثال عدد 2.4 به عدد 2 و عدد 5.6 به عدد 6 گرد میگردد در مواردی که عدد اعشاری مابین دو هدد صحیح قرار بگیرد تابع عدد اعشاری ورودی را به کوچکترین عدد صحیح گرد میکند به طور مثال عدد 10.5 به عدد 10 و عدد منفی 24.5 به عدد منفی 25 گرد میگردد.

 

مثال

 

score += round(hp / 5);

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368