اکشنهای بخش control

 

 04 

 

 قسمت  questions
 
 
check empty :دستور سوالي بطور مثال اگر در مختصات مشخص شده ابجکتي وجود داشت و يا وجود نداشت عمل مشخصي بنا به دستورات انجام ميپذيرد 
    
 
  check collision :دستور شرطي براي تشخيص برخورد ابجکت با ساير ابجکتها
 
 
  check object:اگر ابجکتي در مختصاتي معين بود دستور مورد نظر اجرا ميشه
 
 
 
  test instance count:براي بررسي تعداد ابجکت بطور مثال اگر تعداد ابجکت   صفربرابر (بيشتر يا کمتر از ) عدد مورد نظر شد دستورات مد نظر صورت ميپذيرند
 
 
 
  test chance :ميزان شانس و اقبال براي ايجاد يک دستور
 
 
 
  test question:پس از تاييد سوال مد نظر دستورات را انجام ميدهد
 
 
  test expression:اگر شرط موجود در اين اکشن صحيح باشد دستورات مد نظررا انجام ميدهد
 
 
 
  check mouse :بررسي کليدهاي موس براي انجام دستورات 
 
   
  check grid:اگر شبکه توري صحيح بود دستورات مد نظر انجام ميپذيرد  (براي مثال بررسي نزديکي ابجکت ب ابجکت ديگر در فاصله 32 از هم)
 
قسمت  other
 
 
start block :اغازگر انجام دستورات متعدد در يک شرط 
 
   
 
  else :ايجاد يک فاصله ميان دو عبارت(در غير اين صورت) 
 
   
  exit event:خارج شدن از ايونت
 
 
 
  end block :پايانگر انجام دستورات متعدد در يک شرط
 
 
  Repeat :تکرار يک عمل يا مجموعه دستورات
 
 
  call parent event:فراخواني يک ايونت بزرگتر
 
 
قسمت  code
 
 
  execute code :ايجاد يک صفحه براي کد نويسي
 
 
  execute script :اجراي يک اسکريپت
 
 
 
  comment:ايجاد يک نوشته
 
قسمتvariables
 
 
 
  set variable:تعريف يک متغير 
 
   
  test variable:دستور شرطي براي يک نغير
 
 
  draw variable :رسم يک متغيير
 
     


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368