برگرداندن مبدا ارتفاعی اسپرایت

شکل نوشتاری:

sprite_yoffset

 

مقدار بازگشتی: حقیقی

 

این متغیر فقط خواندنی (read only) مقدار افست y که در اسپرایت ادیتور تنظیم شده است را از اسپرایتی که به ایسنتنس انتساب داده شده است بر میگرداند مقدار بازگشتی این متغیر برحسب پیکسل است و مقدار image_yscale بر ان تاثیر دارد بنابراین اگر به فرض مثال یک مربع با اندازه 32*32 داشته باشیم که مبدا ارتفاعی ان در 16 قرار دارد هنگامی که مقیاس ارتفاعی اسپرایت 2 می شود (دو برابر) این مبدا به 32 تغییر میکند زیرا ارتفاع اسپرایت 32*64شده است. برای بازگرداندن مبدا ارتفاعی اسپرایت بدون احتساب مقیاس باید از تابع .sprite_get_yoffset. استفاده کنید

مثال:

if y - sprite_yoffset < 0
    {
    y = sprite_yoffset;
    }

کد بالا بررسی میکند اگر لبه سمت بالایاسپرایت از اتاق خارج شده است اینستنس را حرکت می دهد تا کل اسپرایت نشان داده شود 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb