تابع sqr

خروجی این تابع مقدار ضرب ورودی در خودش خواهد بود

sqr(val);

 

مقدار ورودی  توضیحات
val ورودی

خروجی :عددی

خروجی این تابع مقدار ضرب ورودی در خودش خواهد بود به طور مثال اگر ورودی تابع عدد 5 باشد خروجی تابع عدد 25 خواهد بود یعنی نتیجه ضرب 5*5 . این تابع عکس تابع جذر ( .sqrt. ) است.

مثال:

score += sqr(dmg);


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368