cos

 

cos(val);

 

این تابع مقدار کسینوس زاویه ورودی را برمیگرداند

 خروجی تابع عددی میباشد.

توجه مقدار خروجی بر اساس رادیان است برای خروجی بر اساس درجه از تابع .dcos. استفاده نمایید

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368