نام ابجکت موجود در لیست منابع را به صورت رشته ای بر میگرداند 

شکل نوشتاری :

object_get_name(obj);

پارامتر:

obj : شناسه ابجکت مورد نظر 

 

مقدار بازگشتی : رشته ای 

 

این تابع نام ابجکت را که در لیست منابع گیم میکر برای ابجکت گذاشته شده است را به صورت رشته بر میگرداند به خاطر داشته باشید که مقدار بازگشتی فقط یک رشته است و از ان نمیتوان برای ادرس دهی به ابجکت به صورت مستقیم استفاده کرد (برای این کار باید از .object_index. استفاده نمود) از رشته بازگشتی میتوان در تابع .asset_get_index. برای بازگرداندن ابجکت استفاده کرد 

مثال:

str = object_get_name(object_index); 

کد بالا نام رشته ای ابجکت اینستنس را در متغیر str ذخیره میکندنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb