تابع string_delete

این تابع بخشی از رشته ورودی را حذف میکند.

string_delete(str, index, count);

خروجی : رشته

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته ورودی اصلی
index موقعیت شروع به حذف
count تعداد کاراکتر مورد نیاز جهت حذف

این تابع بخشی از رشته ورودی را حذف میکند و رشته ورودی را بدون بخش حذف شده برمیگرداند.

مثال:

str1 = "Helloo World";
str2 = string_delete(str1, 5, 1);

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368