شکل کلی عبارت DO به شکل زیر است:

 do  until () 

کلمه های do  و until بدون یک دیگر نمیتوانند مورد استفاده قرار گیرند:

Statement : دستورات اجرایی

Expression  : شرط حلقه

تفاوت بین while  و حلقه  do در این است که در حلقه do حداقل یک بار کد های  statement اجرا می شوند. در استفاده از این حلقه دقت کنید زیرا مانند حلقه while میتواند تبدیل به یک حلقه نا متنهاهی شود

{
do
   {
   x = random(room_width);
   y = random(room_height);
   }
until (place_free(x, y)); 
}
 

در مثال بالا ابتدا کد داخل بلاک اجرا می شود و سپس بررسی میکند که ایا موقعیت مورد نظر خالی است یا خیر

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: hadi eb