sin

 

sin(val);

 

این تابع مقدار سینوس زاویه ورودی را بر میگرداند.

 خروجی تابع عددی میباشد.

 توجه مقدار خروجی بر اساس رادیان است برای خروجی بر اساس درجه از تابع .dsin. استفاده نمایید

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368