تابع string_width_ext

این تابع با توجه به ورودیهای تابع حداکثر طول یک رشته را بر اساس پیکسل برمیگرداند.

string_width_ext(str, sep, w);

خروجی : عدد

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته اصلی
sep فاصله بین خطوط
w حداکثر طول یک خط در رشته

این تابع با توجه به ورودیهای تابع حداکثر طول یک رشته را بر اساس پیکسل برمیگرداند.توجه نمایید این تابع وابسته به فونت انتخاب شده است(جهت تعیین ارتفاع رشته از تابع .string_height_ext. استفاده نمایید)

مثال:

var ww;
ww = string_width_ext(str_Story_Text[1], -1, 100);
draw_text_ext(32, 32, str_Story_Text[1], -1, 100);
draw_text_ext(32 + ww, 32, str_Story_Text[2], -1, 100);

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368