بررسی متغیر وارد شده ایا ارایه است یا خیر 

شکل نوشتاری آن:

is_array(variable);

پارامتر ها:

variable : متغیر مورد بررسی 

 

مقدار بازگشتی بولین (boolean)

 

از این تابع برای بررسی این که متغیر وارد شده ارایه است یا خیر استفاده می شود مقدار بازگشتی آن در صورت ارایه بودن (true) و در غیر این صورت (false)

 

مثال:

if is_array(a)
    {
    a = 0;
    }

کد بالا بررسی میکند اگر متغیر a  ارایه است ان را حذف میکند

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb