تابع max

این تابع بزرگترین مقدار ورودی از میان مقادیر ورودی را بر میگرداند

max(val1, val2, ... val15);

 

مقدار ورودی  توضیحات
val0 ... val15 مقادیر عددی

 

خروجی : عدد 

حداکثر تعداد ورودی های تابع 16 عدد صحیح میباشد که خروجی تابع بزرگترین عدد صجیج ورودی خواهد بود

 مثال 

val= max(12, 96, 32, 75);

خروجی تابع فوق 96 خواهد بود.

 

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368