تابع date_get_year

این تابع مقادیر سال تاریخ ورودی را برمیگرداند.

date_get_year(date);
مقدار ورودی توضیحات
date ورودی تاریخ و زمان 

خروجی : عددی

این تابع مقادیر سال تاریخ و زمان ورودی را برمیگرداند. به طور مثال 2017

مثال:

myyear = date_get_year(date_current_datetime());


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368