برگرداندن موقعیت محدوده چپ جعبه ماسک 

شکل نوشتاری:

bbox_left

 

مقدار بازگشتی: حقیقی

 

این متغیر فقط خواندنی(read -only) موقعیت چپ محور x ماسک اینستنس(در داخل اتاق) را بر میگرداند اگر برای اینستنس ماسکی در نظر گرفته نشده باشد از اسپرایت اینستنس استفاده می شود 

محدوده ماسک به معنی حداکثر طول و ارتفاع ماسک تعریف شده برای اینستنس یا اسپرایت اینستنس است

حتی زمانی که اسپرایت دارای ماسک برخورد دقیقی است باز هم محدوده برخورد (bounding box) برای قطعی شدن ان استفاده می شود بنابراین شما از این متغیر برای پی بردن به این مسئله استفاده می کنید لطفا در نظر داشته باشید اگر اینستنس هیچ ماسک و اسپرایتی نداشته باشد متغیر های bbox_ مقدار 1 را بر میگردانند 

مثال:

if bbox_left < 0
 {
 x = sprite_xoffset;
 }

کد بالا بررسی میکند اگر محدود چپ ماسک اینستنس خارج از اتاق است ان را به داخل اتاق برمیگرداندنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb