تابع date_create_datetime

با توجه به داده های ورودی تاریخ و ساعت مربوطه را ایجاد کرده و برمیگرداند.

date_create_datetime(year, month, day, hour, minute, second);
مقدار ورودی  توضیحات
year سال
month ماه
day روز
hour ساعت
minute دقیقه
second ثانیه

خروجی : عدد

با توجه به داده های ورودی تاریخ و ساعت مربوطه را ایجاد کرده و برمیگرداند.

مثال:

mydatetime = date_create_datetime(2011, 9, 15, 9, 43, 30);

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368