random_set_seed(val);

با استفاده از تابع فوق میتوانید یک بانک اطلاعاتی برای خود ایجاد کرده و با استفاده از تابع .random_get_seed. خروجی رندومی از این تابع به دست آورده و از آن استفاده کنید

تابع خروجی ندارد

مثال :

if debug random_set_seed(1);

مثال فوق در صورت صحیح بودن متغییر اشکال زدایی مقدار 1 منبع را ویرایش میکند.

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368