تابع string_upper

این تابع تمامی حروف رشته ورودی را به حروف بزرگ تبدیل میکند (برعکس تابع .string_lower.)

string_upper( str );

خروجی : رشته

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته اصلی

این تابع تمامی حروف رشته ورودی را به حروف بزرگ تبدیل میکند (برعکس تابع .string_lower.)

منظور از حروف ورودی تنها حروف انگلیسی است و سایر کاراکترها و اعداد حالت بزرگ یا کوچک ندارند و یا توسط این تابع پشتیبانی نمیشوند.

مثال:

str1 = ׳Hello World׳;
str2 = string_upper( str1 );

مقدار str2 در مثال فوق برابر ׳HELLO WORLD׳ است.

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368