تابع string_height

این تابع ارتفاع یک رشته را بر اساس پیکسل برمیگرداند.

string_height(string);

خروجی : عدد

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته اصلی

 

این تابع ارتفاع یک رشته را بر اساس پیکسل برمیگرداند از این تابع جهت تعیین فاصله خطوط رسم یک متن طولانی توسط تابع .draw_text. و یا توابع مشابه میتوانید استفاده کنید.(جهت تعیین طول رشته از تابع .string_width. استفاده نمایید)

مثال:

var hh;
hh = string_height("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ");
draw_text(32, 32, string(score));
draw_text(32, 32 + hh, string(lives);

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368