برگرداندن موقعیت محدوده پایین جعبه ماسک 

شکل نوشتاری:

bbox_bottom

 

مقدار بازگشتی: حقیقی

 

این متغیر فقط خواندنی(read -only) موقعیت پایین محور y ماسک اینستنس(در داخل اتاق) را بر میگرداند اگر برای اینستنس ماسکی در نظر گرفته نشده باشد از اسپرایت اینستنس استفاده می شود 

محدوده ماسک به معنی حداکثر طول و ارتفاع ماسک تعریف شده برای اینستنس یا اسپرایت اینستنس است

حتی زمانی که اسپرایت دارای ماسک برخورد دقیقی است باز هم محدوده برخورد (bounding box) برای قطعی شدن ان استفاده می شود بنابراین شما از این متغیر برای ان استفاده می کنید لطفا در نظر داشته باشید اگر اینستنس هیچ ماسک و اسپرایتی نداشته باشد متغیر های bbox_ مقدار 1 را بر میگردانند 

مثال:

if bbox_bottom > room_height
 {
 y = room_height - sprite_yoffset;
 }

کد بالا بررسی میکند اگر محدود پایینی ماسک بیرون از اتاق است به اینستنس موقعیت جدیدی در محور y بدهد (در واقع ان را در لبه های داخلی اتاق قرار دهد)نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb