تابع string_byte_at

این تابع مقادیر صحیح کاراکتر مشخص شده از یک رشته مد نظر را بر اساس بایت به صورت عدد صحیح برمیگرداند.

string_byte_at(str, index);

خروجی : عدد

 

مقدار ورودی  توضیحات
index ردیف کاراکتر مد نظر
str رشته ورودی مد نظر

 مثال

newbyte = string_byte_at("Hello World", 6);

در مثال فوق مقادیر بایت کاراکتر 6 رشته "Hello World" برگردانده میشود. یعنی newbyte برابر این مقدار است.

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368