تابع string_width

این تابع طول یک رشته را بر اساس پیکسل برمیگرداند.

string_width(string);

خروجی : عدد

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته اصلی

این تابع طول یک رشته را بر اساس پیکسل جهت استفاده در تابع .draw_text. برمیگرداند.(جهت تعیین ارتفاع رشته از تابع .string_height. استفاده نمایید)

مثال:

var ww;
ww = string_width(str_Name + " ");
draw_text(32, 32, str_Name));
draw_text(32 + ww, 32, "has won the game!");

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368