تابع date_get_timezone

این تابع منطقه زمانی تنظیم شده بازی را برمیگرداند.

date_get_timezone();

خروجی :مقادیر ثابت

این تابع منطقه زمانی تنظیم شده بازی را برمیگرداند. خروجی های تابع مقادیر ثابت زیر هستند.

مقدار ورودی  توضیحات
timezone_local زمان سیستم
timezone_utc زمان جهانی

مثال:

if date_get_timezone() != timezone_utc
    date_set_timezone(timezone_utc);
   }

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368