تابع log10

این تابع مقادیر لگاریتم عدد ورودی را بر مبنای ده برمیگرداند. 

log10(n);
مقدار ورودی  توضیحات
n ورودی

خروجی :عددی

در حالت کلی منظور از تابع لگاریتم بر مبنای ده عبارت است از اینکه چه تعداد عدد 10 را در خود ضرب کنیم تا عدد ورودی به دست آید.

مثال: چه تعداد از عدد 10 را باید در هم ضرب کنیم تا عدد 100 بدست بیاید؟

پاسخ: 100 = 10*10، پس باید 2 بار 10 را در خود ضرب کنیم تا عدد 100 بدست آید.

پس لگاریتم 100 برابر 2 است.

“تعداد دفعاتی که 10 را در خودش ضرب می کنیم تا عدد 100 بدست آید، 2 است”

log10(100) = 2

مثال:

logval = log10(num);


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368