توابع حقیقی

گیم میکر دارای توابع حقیقی بسیاری است در هنگام بررسی صحت موضوع خاصی دقت نمایید که عدد 2 و 2.0 به صورت حقیقی برابر به شمار می آیند ولی در زمان بررسی صحت تساوی این دو برابر نیستند و 2.0 نشانگر این موضوع است که 2.0 عملا بیشتر از 2 است.

به طور مثال

Num=1.0;

if Num == 1 {اجرای دستورات شما} 

 

کد فوق عملا میتواند صحیح باشد ولی ممکن است Num برابر مقدار 1.00001 بوده و دستورات شما اجرا نگردد اشکال زدایی چنین مواردی میتواند بسیار طاقت فرسا باشد بدین منظور بهتر از از نمونه کد زیر بجای کد فوق استفاده گردد.

 

if floor(Num) == 1   {اجرای دستورات شما}

توابع رندوم

تمامی توابع زیر در مورد انتخاب رندوم داده های ورودی میباشد.

  .choose. 

 .random. 

 .random_range. 

 .irandom. 

.irandom_range. 

 .random_set_seed. 

 .random_get_seed. 

 .random_use_old_version. 

 .randomize. 

 

 توابع مثلثاتی

 

.arccos.

.arcsin.

.arctan.

.arctan2.

.sin.

.tan.

.cos.

.darccos.

.darcsin.

.darctan.

.darctan2.

.dsin.

.dtan.

.dcos.

.degtorad.

.radtodeg.

.lengthdir_x.

.lengthdir_y.

 

توابع گرد کردن (رند کردن)

 

.round.

.floor.

.frac.

.abs.

.sign.

.ceil.

.max.

.mean.

.median.

.min.

.lerp.

.clamp.

 

سایر توابع

 

.exp.

.ln.

.power.

.sqr.

.sqrt.

.log2.

.log10.

.logn.

.int64.

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368