تابع date_set_timezone

این تابع منطقه زمانی مورد استفاده در کل بازی را تنظیم میکند.

date_set_timezone(timezone);

خروجی :ندارد

مقدار ورودی  توضیحات
timezone منطقه زمانی مورد نظر

این تابع منطقه زمانی مورد استفاده در کل بازی را تنظیم میکند. این تابع میتواند زمان سیستم یا زمان زمانی را با ورودی های زیر درنظر بگیرد به صورت پیش فرض بر روی زمان سیستم تنظیم است.

مقدار ورودی  توضیحات
timezone_local زمان سیستم
timezone_utc زمان جهانی

مثال:

if date_get_timezone() != timezone_utc
   {
   date_set_timezone(timezone_utc);
   }

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368