تابع date_week_span

این تابع تفاوت بین دو مقدار ورودی را بر حسب هفته بر میگرداند

date_week_span(date1, date2);
 
مقدار ورودی توضیحات
date1 ورودی تاریخ و زمان اول
date2 ورودی تاریخ و زمان دوم برای مقایسه

خروجی : عددی

با استفاده از این تابع میتوانید تفاوت بین دو ورودی تاریخ و زمان را بر حسب هفته به دست آورید خروجی تابع همیشه عدد  مثبت میباشد و هفته های تمام نشده به صورت اعشاری نمایش داده خواهد شد.

مثال :

diff = date_week_span( date_create_datetime( 2011, 9, 15, 11, 4, 0 ), date_current_datetime() );

در این مثال تفاوت هفته های بین تارخ ورودی و زمان کنونی را در متغییر diff برای استفاده های بعدی قرار میدهد.نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368