شکل کلی عبارت repeat به شرح زیر است :

repeat (<expression>) <statement>

statement  = عبارت تکرار

Expression = عبارت تعداد دفعات تکرار

به مثال زیر دقت کنید :

repeat (5) instance_create(random(400), random(400), obj_ball);

با توجه به کد فوق عبارت instance_create پنج بار تکرار می شود به این معنی که پنج اینستنس(شی) از ابجکت obj_ball در موقعیت رندوم ایجاد می شود

موارد استفاده این عبارت برای جلوگیری از تکرار یک کد ، برای استفاده از ارایه ها و یا برای شمارش است به مثال زیر دقت کنید

{
var i, total;
i = 0;
total = 0;
repeat (10)
   {
   total += array[i];
   i += 1
   }
draw_text(32, 32, total);
}

توضیح :

در اول دو متغیر لوکال ایجاد شده و در خطوط بعد مقدار پیشفرض آنها برابر با 0 شده است در ادامه داخل عبارت repeat با هر بار تکرار مقدار داخل ارایه array با ایندکس i به متغیر total اضافه شده است و به i یک واحد اضافه شده است و در اخر مقدار متغیر total در مکانش مشخص شده نمایش داده می شود

مثال 2 :

 

list_numbers=ds_list_create();

repeat (10)

{

    ds_list_add(irandom(1000));

}

توضیح :

در خط ابتدایی یک لیست ایجاد شده و در ادامه با هر بار تکرار یک عدد تصادفی به لیست اضافه می شودنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: hadi eb