تابع date_is_today

این تابع مشخص میکند که تاریخ و زمان ورودی امروز است یا خیر.

date_is_today(date);
مقدار ورودی توضیحات
date ورودی تاریخ و زمان

خروجی : بولین (مقادیرصحیح (true) یا غلت(false))

 

با استفاده از این تابع میتوانید تعیین کنید که تاریخ و زمان ورودی امروز است یا خیر در صورت صحیح بود مقدار true و در غیر این صورت مقدار false را بر میگرداند . از این تابع میتوانید برای فعال سازی جوایز خاص یا تعیین فصل در بازی استفاده کنید، با استفاده از تابع .date_set_timezone. میتوانید تابع موجود را تحت تاثیر قرار دهید.

 

مثال:

if date_is_today(global.Halloween)
   {
   global.Max_Levels = 200;
   }

 در مثال فوق بررسی میشود که امروز روز هالی دی (روز عید جادوگران) است یا خیر در صورتس که امروز هالی دی است  global.Max_Levels برابر 200 میشود.نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368