تابع date_date_string

این تابع تاریخ ورودی را به صورت فرمت day/month/year برمیگرداند.

date_date_string(date);

خروجی : رشته

مقدار ورودی  توضیحات
date ورودی تاریخ و زمان

این تابع تاریخ ورودی را به صورت فرمت day/month/year برمیگرداند.

مثال:

str = date_date_string(date_current_datetime());
draw_text(32, 32, str);

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368