تابع sqrt

این تابع جذر مقدار ورودی را بر میگرداند ، مقدار ورودی نمیتواند منفی باشد

sqrt(val);
مقدار ورودی  توضیحات
val ورودی

خروجی :عددی

این تابع جذر مقدار ورودی را بر میگرداند ، مقدار ورودی نمیتواند منفی باشد . این تابع درواقع عکس عمل توان ( .sqr. ) عمل میکند به طور مثال فرض کنید حاصلضرب 3 در 3 برابر 9 خواهد بود( این اقدام یعنی 3 به توان دو ) نتیجه جذر 9 عدد سه خواهد بود.

مثال:

num = sqrt(exp);

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368