تابع sign

تابع مذکور منفی یا مثبت بود ورودی را تعیین میکند

sign(n);

 

 

مقدار ورودی  توضیحات
n عدد ورودی

 

خروجی : یک یا صفر یا منفی یک 

 

تابع مذکور منفی یا مثبت بود ورودی را تعیین میکند بدین صورت که اگر ورودی بزرگتر از یک بشد خروجی برابر یک خواهد بود اگرر ورودی کمتر از صفر باشد خروجی برابر منفی یک خواهد بود و اگر ورودی صفر باشد خروجی صفر خواهد بود

 

مثال

y += sign(y - mouse_y);

 

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368