در این نوشته به کاربرد عبارت exit می پردازیم به شکل نوشتاری آن در کد دقت کنید :

 
exit;

عبارت خروج در واقع راهی اسان برای پایان دادن به اسکریپت یابلاک کد ایونت فعلی در حال اجرا ، به این نکته توجه داشته باشید که اگر از exit در اسکریپت استفاده کنید به اجرای اسکریپت پایان میدهد و مقدار مقرر شده را برمیگرداند در حالی که اگر از آن در ایونت استفاده کنید فقط از کد بلاک مقرر شده خارج می شود به مثال زیر در ایونت create دقت کنید:

{
 if invisible exit;
 while (place_meeting(x, y))
    {
    x -= lengthdir_x(1, direction - 180);
    y -= lengthdir_y(1, direction - 180);
    }
 }

در مثال بالا اگر متغیر invisible برابر با true بود از کد بلاکی که در ابتدا و انتهای این کد مشخص شده اند خارج می شود اما به ادامه اجرای ایونت پایان نمی دهدنسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: hadi eb