تابع ln

لگاریتم طبیعی

ln(n);

 

مقدار ورودی  توضیحات
n ورودی

خروجی :عددی

تابع لگاریتم طبیعی لگاریتم عدد ورودی بر پایه عدد ثابت e است مقدار تقریبی عدد e برابر 2.718281828 است

مثال:

alarm[0] = ln(age) * room_speed;


نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید
نویسنده: tfh1368