تعداد تصاویر داخل اسپرایت را برمیگرداند

شکل نوشتاری:

image_number

 

مقدار بازگشتی: حقیقی

 

این یک متغیر فقط خواندی (read-only) است که برای برگرداندن تعداد تصاویر داخل اسپرایتی که به اینستنس نسبت داده شده استفاده می شود(برای برگرداندن تعداد تصاویر داخل اسپرایتی که به اینستنس نسبت داده نشده است از تابع .sprite_get_number. استفاده کنید) لطفا به خاطر داشته باشید که شناسه تصاویر داخل اسپرایت از ۰ شروع می شود در حالی که این متغیر تعداد تصاویر داخل اسپرایت را بر میگرداند به عنوان مثال اگر دو تصویر داخل اسپرایت وجود داشته باشد این متغیر عدد ۲ را بر میگرداند در حالی که شناسه تصویر اول ۰ و تصویر دوم ۱ است در نتیجه تعداد تصاویر -۱ برابر با شناسه اخرین تصویر است

مثال:

if image_speed > 0
    {
    if image_index > image_number - 1 instance_destroy();
    }

در کد بالا بررسی می شود اگر اسپرایت در حال انیمه بود سپس اگر شناسه تصویر فعلی بزرگتر از تعداد تصاویر داخل اسپرایت بود سپس اینستنس را نابود کند نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: hadi eb