تابع string_copy

این تابع بخشی از رشته ورودی را برمیگرداند.

string_copy(str, index, count);

خروجی : رشته

 

مقدار ورودی  توضیحات
str رشته ورودی
count تعداد مد نظر جهت انتخاب کاراکتر از موقعیت انتخابی به بعد
index موقعیت کاراکتر مد نظر

 

این تابع بخشی از رشته ورودی را به انتخاب شما برمیگرداند

مثال

name = keyboard_string;
if string_length(name) > 15 )
      {
      keyboard_string = string_copy(name, 1, 15 );
      }

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368