تابع date_time_string

این تابع مقدار ورودی را به صورت پیش فرض ساعت (11:36.00) در فرمت رشته برمیگرداند.

date_time_string( date );
مقدار ورودی توضیحات
date  ورودی تاریخ و زمان

خروجی : رشته

این تابع مقدار ورودی عددی را به صورت پیش فرض ساعت (11:36.00) در فرمت رشته برمیگرداند.

مثال:

str = date_time_string( date_current_datetime() );

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید


نویسنده: tfh1368